Privacyverklaring PREM!UM Life

PREM!UM Life wil u met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens gebeurt. 

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van PREM!UM Life is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen. 

PREM!UM Life verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, die u ons mondeling, schriftelijk of via het contactformulier op de website verstrekt. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met PREM!UM Life. Algemene gegevens kunnen (als u daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van PREM!UM Life te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden, en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor -en achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • BSN

 • Gegevens zorgverzekering

Daarnaast verwerkt PREM!UM Life ook bijzondere  persoonsgegevens:

 • Gegevens over uw zorgsituatie

 • Gegevens over uw gezondheid

 • Financiële gegevens

 • Medische gegevens

PREM!UM Life mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als u daar toestemming voor heeft gegeven. Om die reden laat PREM!UM Life u een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Als de door u verstrekte gegevens ook betrekking hebben op degene voor wie u zorgt, dan heeft PREM!UM Life ook zijn of haar toestemming nodig. U ondertekent dan ieder een eigen toestemmingsformulier. Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal PREM!UM Life de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. PREM!UM Life controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven. 

Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat PREM!UM Life geen overeenkomst met u af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. PREM!UM Life informeert u in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

Website

PREM!UM Life houdt op haar website geen bezoekgegevens en statistieken bij, behalve persoonsgegevens die u op contactformulieren invult. 

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten, blogs, nieuws, producten of functies van PREM!UM Life. 

Er worden alleen cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website.

Verkrijging van gegevens     

PREM!UM Life verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

 • U geeft de gegevens zelf aan PREM!UM Life

 • PREM!UM Life krijgt de gegevens van andere instanties of zorgverleners;

 • U heeft contactgegevens ingevuld op de website;

 • PREM!UM Life heeft openbare bronnen geraadpleegd;

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;

 • PREM!UM Life aan een wettelijke verplichting moet voldoen;

 • Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

PREM!UM Life kan u op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven. 

Bewaartermijnen

PREM!UM Life heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt. 

 • Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst 4 weken

 • Bijzondere gegevens 1 jaar

 • Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie 7 jaar 

Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert PREM!UM Life uw gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht PREM!UM Life zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn. 

Beveiligingsniveau

PREM!UM Life beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien u van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met PREM!UM Life. De contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring. 

Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien u een cliëntrelatie met PREM!UM Life heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres uw persoonlijke gegevens inzien, of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door PREM!UM Life verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u  schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u PREM!UM Life schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van PREM!UM Life. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kunt u na melding bij PREM!UM Life, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy verklaring 

PREM!UM Life heeft het recht om haar privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.premiumlife.nl  worden gepubliceerd. 

 

Contactgegevens

Heeft u vragen of verzoeken, stuur deze dan naar: 

PREM!UM Life                                                                                                                                                            t.n.v. A.M. Nijs-Baartmans                                                                                                                                          Perzikengaarde 25                                                                                                                                     

3124 WL Schiedam                                                                                                                                 

06 38 277 241                                                                                                                                    info@premiumlife.nl                                                                                                                         www.premiumlife.nl 

KVK nummer: 73739340